Grad Opatija
Službene stranice

Shema gradske uprave

Image Map

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/11, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), gradonačelnik Grada Opatije donosi

P L A N  R A D A

GRADSKE UPRAVE GRADA OPATIJE

U 2021. GODINI

koji obuhvaća planove rada:

  1. Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti
  2. Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša
  3. Upravnog odjela za prostorno uređenje
  4. Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

KLASA: 023-01/21-01/02

URBROJ: 2156/01-03/01-21-1

Opatija, 01. ožujak 2021. godine

GRADONAČELNIK:

Ivo Dujmić, ing.